HAI NGÀN NĂM TRĂM TUỔI
Tác giả: Bộ Hành Thiên Hạ

Quyển 3: Thế giới Sơn Hải
Chương 70: Tô Diệp biết bí pháp thất truyền của Phong Môn?

Nhóm dịch: thienthucac
Nguồn truyện: uukanshu.com