HAI NGÀN NĂM TRĂM TUỔI
Tác giả: Bộ Hành Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 128: Cảm ơn cậu, Tô Diệp!
Nhóm dịch: thienthucac
Nguồn truyện: uukanshu.com