Thiên Ảnh
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 634: Phiền phức quá

Nhóm dịch: KoCo thienthucac.com
Biên tập: thienthucac.com
Nguồn truyện: thienthucac.com