Vạn Cổ Tiên Khung
Tác giả: Quan Kỳ

Chương 173: Tứ phương đến giúp
Dịch và biên tập: Lúa Mạch Vàng
thienthucac.com

Nguồn truyện: 17.com