Trích dẫn Gửi bởi Quynhnam Xem bài viết
Xin chuyen diem vai tai khoan. Thanh toan qua PayPal.
Transaction ID 38X51630D1291890T

Cam on
Sent by Nguyen Nam$20.00
Fee-negative $1.18
Total$18.82 = 411,158 VND = 8220 xu
Conversion rate 1 USD = 21,846.87375 VND